آهن آلات پایتخت

قیمت روزانه مقاطع فولادی

قیمت نبشی [چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388]

نبـشی 3

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

3 × 3 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6/100 ریال
3 × 3 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 6/300 ریال
3 × 3 اسپیرال

6 متری

سبک درب کارخانه 6/050 ریال
3 × 3 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 5/850 ریال

نبـشی 4

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

4 × 4 منظومه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6/000 ریال
4 × 4 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 6/050 ریال
4 × 4 اسپیرال

6 متری

معمولی درب کارخانه 6/200 ریال
4 × 4 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 5/850 ریال

نبـشی 5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

5 × 5 منظومه 6 متری معمولی بنگاه تهران 5/730 ریال
5 × 5 ترک

6 متری

سبک بنگاه تهران 6/100 ریال
5 × 5 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 6/050 ریال
5 × 5 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 5/850 ریال

نبـشی 6

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6 × 6 قم 6 متری معمولی بنگاه تهران 5/730 ریال
6 × 6 قم

نرمال

سبک بنگاه تهران 4/930 ریال
6 × 6 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 5/850 ریال
6 × 6 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 5/650 ریال

نبـشی 8

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

8 × 8 سپاهان 6 متری معمولی بنگاه تهران 5/730 ریال
8 × 8 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران 5/980 ریال
8 × 8 سپاهان

6 متری

معمولی درب کارخانه 5/680 ریال
8 × 8 سپاهان

12 متری

معمولی  درب کارخانه 5/930 ریال

نبـشی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 × 10 سپاهان 6 متری معمولی بنگاه تهران 5/730 ریال
10 × 10 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران 5/980 ریال
10 × 10 سپاهان

6 متری

معمولی درب کارخانه 5/680 ریال
10 × 10 سپاهان

12 متری

معمولی  درب کارخانه 5/930 ریال

نبـشی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 × 12 سپاهان 6 متری معمولی بنگاه تهران 5/730 ریال
12 × 12 سپاهان

12 متری

سبک بنگاه تهران 5/980 ریال
12 × 12 سپاهان

6 متری

معمولی درب کارخانه 5/680 ریال
12 × 12 سپاهان

12 متری

معمولی  درب کارخانه ---

نبـشی 13

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

13 × 13 سپاهان 6 متری سبک بنگاه تهران 5/780 ریال
13 × 13 سپاهان

12 متری

سبک بنگاه تهران 7/250 ریال
13 × 13 سپاهان

6 متری

سبک درب کارخانه 5/780 ریال
13 × 13 سپاهان

12 متری

سبک  درب کارخانه ---

نبـشی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 × 14 سپاهان 6 متری معمولی بنگاه تهران 6/750 ریال
14 × 14 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران 7/250 ریال
14 × 14 سپاهان

6 متری

معمولی درب کارخانه 6/750 ریال
14 × 14 سپاهان

12 متری

معمولی  درب کارخانه 7/250 ریال

نبـشی متفرقه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

15 × 15 روسیه 6 متری سبک بنگاه تهران 10/100 ریال
15 × 15 روسیه

12 متری

سبک بنگاه تهران 11/000 ریال
16 × 16 روسیه

12 متری

سبک بنگاه تهران 9/500 ریال
5 × 5 قم

نرمال

سبک بنگاه تهران 4/730 ریال
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۲   توسط قاسمی  |