آهن آلات پایتخت

قیمت روزانه مقاطع فولادی

قیمت ناودانی [پنجشنبه 14 مرداد 1389]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 8200
10 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
10 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 8300
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 8200
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
12 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
12 آرین فولاد

12 متری

معمولی درب کارخانه 8300

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 8300
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
14 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 8200
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 8300
16 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
16 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 8200
16 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

1) قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۴   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [یکشنبه 26 اردیبهشت 1389]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 7800
10 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
10 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 7600
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
12 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
12 آرین فولاد

12 متری

معمولی درب کارخانه 7400

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 8100
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
14 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 8100
16 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
16 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
16 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

1) قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۶   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [دوشنبه 6 مهر 1388]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 6

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6 اسپیرال 6 متری معمولی بنگاه تهران 7950
6 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 8050
6 اسپیرال

6 متری

معمولی  درب کارخانه 7820
6 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 7920

ناودانی 6.5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران -
6/5 چین

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
6/5 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6620
6/5 اروپا

6 متری

معمولی بنگاه تهران 6750

ناودانی 8

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

8 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6620
8 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6520
8 اروپا

6 متری

معمولی بنگاه تهران 7200
8 چین

6 متری

معمولی بنگاه تهران 6520

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6620
10 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران 7550
10 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6520
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6520

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6520
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران 7300
12 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6470
12 یزد

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6550

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6620
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران 7300
14 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6570
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6520
16 اروپا

12 متری

معمولی بنگاه تهران 7550
16 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 6420
16 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 18

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

18 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6520
18 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 7800
18 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 6520
18 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 20

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6620
20 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8200
20 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی 6520
20 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 22

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

22 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران -
22 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8400
22 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
22 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 24

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

24 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
24 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8550
24 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
24 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 26-27

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

27 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8500
26 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
27 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
26 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 30

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

30 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8200
30 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
30 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
30 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۶   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [دوشنبه 23 شهریور 1388]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 6.5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران -
6/5 چین

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
6/5 اروپا

6 متری

معمولی بنگاه تهران 7000
6/5 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 8

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

8 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6800
8 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
8 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران -
8 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه -

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6800
10 اشتهارد

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
10 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی -
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 11.8 متری معمولی بنگاه تهران 6800
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
12 روسیه

6 متری

سبک بندر انزلی -
12 یزد

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 11.8 متری معمولی بنگاه تهران 6800
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
14 روسیه

6 متری

سبک بندر انزلی -
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 11.8 متری معمولی بنگاه تهران 6400
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
16 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی -
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 18

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

18 روسیه 11.8 متری معمولی بنگاه تهران 6450
18 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
18 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی -
18 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 20

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6600
20 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
20 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی -
20 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 22

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

22 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران -
22 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8400
22 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
22 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 24

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

24 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
24 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8550
24 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
24 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 30

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

30 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8350
30 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
30 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
30 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۳   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [شنبه 10 مرداد 1388]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

5 ترک 6 متری معمولی بنگاه تهران 6250
5 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران -

ناودانی 6

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6 اسپیرال 6 متری معمولی بنگاه تهران 7850
6 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 8100
6 اسپیرال

6 متری

معمولی  درب کارخانه 7750
6 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 7900

ناودانی 6.5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6600
6/5 چین

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
6/5 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6420
6/5 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 8

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

8 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6650
8 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6420
8 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران -
8 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 6750

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6600
10 اشتهارد

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
10 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6420
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6450

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6650
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
12 روسیه

6 متری

سبک بندر انزلی 6850
12 یزد

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6800

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6650
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
14 روسیه

6 متری

سبک بندر انزلی 6900
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6350
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
16 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی 6750
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 18

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

18 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6350
18 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
18 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی 6650
18 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 20

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6900
20 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
20 روسیه

12 متری

سبک بندر انزلی 7250
20 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 22

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

22 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 8300
22 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
22 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
22 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 24

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

24 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
24 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
24 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
24 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 26

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

26 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
26 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
26 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
26 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۵/۱۰   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [شنبه 27 تیر 1388]

قيمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی 5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

5 ترک 6 متری معمولی بنگاه تهران 6250
5 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران -

ناودانی 6

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6 اسپیرال 6 متری معمولی بنگاه تهران 7850
6 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران 8100
6 اسپیرال

6 متری

معمولی  درب کارخانه 7750
6 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 7900

ناودانی 6.5

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6500
6/5 چین

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
6/5 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6350
6/5 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 8

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

8 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6650
8 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6350
8 مشهد

6 متری

سبک بنگاه تهران -
8 مشهد

6 متری

سبک  درب کارخانه 6750

ناودانی 10

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6600
10 اشتهارد

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
10 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6300
10 ذوالفقار

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6450

ناودانی 12

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

12 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6750
12 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
12 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6400
12 یزد

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6800

ناودانی 14

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14 روسیه 6 متری معمولی بنگاه تهران 6400
14 اروپایی

6 متری

معمولی بنگاه تهران -
14 روسیه

6 متری

معمولی بندر انزلی 6200
14 ترک

6 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 16

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

16 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6250
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
16 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 6150
16 سپاهان

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 18

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

18 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 6250
18 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
18 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 6150
18 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 20

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 6900
20 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران -
20 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی 6600
20 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 22

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

22 روسیه 12 متری معمولی بنگاه تهران 8300
22 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
22 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
22 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 24

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

24 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
24 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
24 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
24 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

ناودانی 26

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

26 روسیه

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
26 اروپایی

12 متری

معمولی بنگاه تهران 8300
26 روسیه

12 متری

معمولی بندر انزلی -
26 چین

12 متری

معمولی بنگاه تهران -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت نبشی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۴/۲۷   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [چهارشنبه 24 تیر 1388]

قیمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری

kg

بنگاه تهران

-

8 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6750
10 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6700
12 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6800
14 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6450
16 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6250
18 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6250

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت ناودانی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۲۴   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [دوشنبه 22 تیر 1388]

قیمت ناودانی در بازار تهران

ناودانی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری

kg

بنگاه تهران

6600

8 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6800
10 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6700
12 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6800
14 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6450
16 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6300
18 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6300

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت ناودانی اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۲۲   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [شنبه 13 تیر 1388]

قیمت ناودانی در تهران

ناودانی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری

kg

بنگاه تهران

-

8 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6700
10 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6700
12 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6700
14 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6450
16 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران 6450
18 روسیه

11.8 متری

kg

بنگاه تهران -

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن قیمت ناودانی در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|+| برای دیدن قیمت سایر مقاطع فولادی از لینکهای زیر استفاده کنید.
قیمت تیرآهن  قیمت میلگرد  قیمت ورق  قیمت نبشی  قیمت ناودانی  قیمت پروفیل  قیمت بیلت
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۴/۱۳   توسط قاسمی  | 

قیمت ناودانی [شنبه 19 اردیبهشت 1388]

قیمت ناودانی در تهران

ناودانی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

6/5 روسیه 6 متری

--- kg

بنگاه تهران

5/650

8 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/800
10 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/500
12 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/600
14 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/600
16 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/600
18 روسیه

12 متری

--- kg

بنگاه تهران 5/600

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن قیمت ناودانی در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|+| برای دیدن قیمت سایر مقاطع فولادی از لینکهای زیر استفاده کنید.
قیمت تیرآهن  قیمت میلگرد  قیمت ورق  قیمت نبشی  قیمت ناودانی  قیمت پروفیل  قیمت بیلت
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۹   توسط قاسمی  |