آهن آلات پایتخت

قیمت روزانه مقاطع فولادی

قیمت تیرآهن [دوشنبه 17 بهمن 1390]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره تولید طول وزن ترخیص قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1065
16 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1060
18 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1205
20 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1385
22 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1400
24 ذوب آهن 12 متری - کارخانه -
27 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1305

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره
تولید
طول
وزن
ترخیص
قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 164000
16 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 204000
18 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 280000
20 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 384000
22 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 462000
24 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 521000
27
ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 585000

|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+|برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت تیرآهن, تیراهن, تیر آهن
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 26 آذر 1390]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره تولید طول وزن ترخیص قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 975
16 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1010
18 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1220
20 ذوب آهن 12 متری - کارخانه -
22 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1530
24 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 1530
27 ذوب آهن 12 متری - کارخانه

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره
تولید
طول
وزن
ترخیص
قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 153000
16 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 193000
18 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 281000
20 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 440000
22 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 477000
24 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 560000
27
ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 575000

|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+|برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید

|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۶   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 5 اردیبهشت 1390]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران
تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره تولید طول وزن ترخیص قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 8220
16 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 8180
18 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 8550
20 ذوب آهن 12 متری - کارخانه -
22 ذوب آهن 12 متری - کارخانه -
24 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 9200
27 ذوب آهن 12 متری - کارخانه 9200

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
نمره
تولید
طول
وزن
ترخیص
قیمت
14 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 129000
16 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 159000
18 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 198000
20 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 330000
22 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 310000
24 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 345000
27 ذوب آهن 12 متری - انبار تهران 403000
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 7 آذر 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

120500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

149000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

174000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

258000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

294000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

313000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

357000

|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۷   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [سه شنبه 18 آبان 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

123000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

155000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

175000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

271000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران


24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران


27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران


|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۸   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 10 مهر 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

128000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

158000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

183000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

271000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

296000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

325000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

410000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه


18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه


20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه


22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه


24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه


27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه


 

تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

124500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

150500

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

177500


1) قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 21 شهریور 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

124500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

152500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

178500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

275500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

298500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

328500

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

388500


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

-

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7720

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7620

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9720

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

9520

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

8750

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

-

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

-

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

-

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

215500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

242500
 

تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

-

16

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

-

18

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

-

 

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

16

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

151500

18

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

 

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

-

16

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

-

18

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

-


تیرآهن IPE آرین فولاد

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

16

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

18

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-


تیرآهن IPE داخلی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

123500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

151500

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

176500


1) قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۱   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 1 شهریور 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

122000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

152000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

173000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

-

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

-

  

تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

112500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

139500

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

155500


تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

195500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

213500

24

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

230500

1) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۰۱   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 18 مرداد 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

118000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

142000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

168000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

-

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

-

  

تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

108500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

133500

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

154500


تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

199500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

209500

24

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

244500


تیرآهن IPE اسپانیا

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

10

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7900

12

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7750

14

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7400

16

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

6950

18

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7300

20

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7660
22

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7460

تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

16

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

18

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

20

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

215500

22

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

225500

24

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

258500

27

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

358500
1) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۸   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [پنجشنبه 14 مرداد 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

117000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

139000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

167000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

-

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

-

  

تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

109500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

133500

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

154500


تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

202500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

210000

24

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

245000


تیرآهن IPE اسپانیا

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

20

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7750

22

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7450

24

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7350

27

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7850

30

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

900

36

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

-

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

16

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

18

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

-

20

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

216500

22

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

226500

24

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

261500

27

لهستان

12 متری

--- kg

بنگاه تهران

361500

1) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۴   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 22 خرداد 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

110000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

135000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

161000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

243000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

265000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

305000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

357000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

7000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7020

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

8900

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

8250

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

8220

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
  

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

97500

16

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

125500

18

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

152000

 

تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

97500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-


1) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۲   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 26 اردیبهشت 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

114000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

137000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

165500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

248000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

268000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

314000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

357000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

7220

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7170

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7170

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

8400

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

8400

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
  

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

100200

16

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

129000

18

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

156000

 

تیرآهن IPE آرین فولاد

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

16

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

127000

18

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

154500


تیرآهن IPE بناب

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

100500

16

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

154000


تیرآهن IPE اهواز

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

اهواز

12 متری

---- kg

درب کارخانه

94300

16

اهواز

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

18

اهواز

12 متری

---- kg

درب کارخانه

149800


تیرآهن IPE اسپانیا

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

16

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

6800

18

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7020

20

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

7020

22

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

24

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

27

اسپانیا

12 متری

--- kg

بندر امام

-

تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

-

16

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

-

18

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

-

20

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

7050

22

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

7050

24

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

7050

27

لهستان

12 متری

--- kg

بندر امام

-

1) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۶   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 12 اردیبهشت 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

112000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

137000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

167000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

246000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

272000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

320000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

354000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

7170

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7170

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7200

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9150

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
  

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

105000

16

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

130000

18

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

158000

 

تیرآهن IPE آرین فولاد

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

16

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

129000

18

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

156000


تیرآهن IPE داخلی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

99000

16

کرمانشاه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

129000

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

156000


1) قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۱۲   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 11 اردیبهشت 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

113000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

138000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

168000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

247000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

273000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

321000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

355000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

7200

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7200

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7200

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9150

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

8250

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

-

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

-

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

-

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

 

تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

7200

16

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

7320

18

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

7320

 

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

100500

16

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

130000

18

روسیه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

158000

 

تیرآهن IPE روسیه

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

6810

16

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

6810

18

روسیه

12 متری

---- kg

بندر امام

6810


تیرآهن IPE آرین فولاد

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

-

16

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

133000

18

آرین فولاد

12 متری

---- kg

درب کارخانه

159000


تیرآهن IPE داخلی

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

99700

16

کرمانشاه

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

129000

18

بناب

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

156700


1) قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۱۱   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [چهارشنبه 25 فروردین 1389]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

119500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

148000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

178000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

257000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

287000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

348000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

365000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

7650

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

7680

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

7680

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9450

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-
 
1) قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۵   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 8 اسفند 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

116000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

143000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

173000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

260000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

268000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

340000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

365000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

93000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

111500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

141500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

-

 
|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۸   توسط قاسمی  | 

قيمت تیرآهن [چهارشنبه 20 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

104000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

125500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

150500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

254500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

229500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

337000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

347000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

90500

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

110500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

130500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

257000


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۲۰   توسط قاسمی  | 

قيمت تیرآهن [سه شنبه 19 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

104000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

125500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

150500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

255500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

302500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

338000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

346500


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

6620

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

6500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

6450

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

-

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

-

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

-

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

-

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

90500

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

110500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

130500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

257000


تیرآهن IPE اسپانیا

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

5800

16

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

5800

18

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

6000


تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

5800

16

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

5800

18

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

-


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۹   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 11 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

103000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

126500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

152000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

260500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

302500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

340500

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

351000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

91000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

111500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

132500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

263500


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۱   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 10 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

103000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

126500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

153500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

260500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

303500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

343000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

353000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

91500

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

112500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

133000

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

185500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

262500


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۰   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [سه شنبه 5 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

103500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

126500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

153500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

260500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

303500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

342000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

356000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

91500

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

113000

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

133500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184000

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

263500


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۰۵   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 4 آبان 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

103500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

126500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

153500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

258500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

303000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

340500

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

358000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

92000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

113000

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

133000

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

184000

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

264000


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۰۴   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [دوشنبه 13 مهر 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

105500

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

128000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

156000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

245500

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

282500

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

318500

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

340000

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

93000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

116500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

136500

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

192000

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

258500


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۳   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [یکشنبه 12 مهر 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

107000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

130000

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

158000

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

247000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

282000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

321000

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

342000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

6800

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

6800

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

6800

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9100

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

8850

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

8580

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

7780

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

93000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

116500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

137000

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

192000

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

258500


تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800

16

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800

18

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۲   توسط قاسمی  | 

قیمت تیرآهن [شنبه 11 مهر 1388]

قیمت تیرآهن در بازار تـهران

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

بنگاه تهران

108000

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

بنگاه تهران

132500

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

بنگاه تهران

159500

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

بنگاه تهران

247000

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

بنگاه تهران

282000

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

بنگاه تهران

321500

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

بنگاه تهران

344000


تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

ذوب آهن

12 متری

155 kg

درب کارخانه

6770

16

ذوب آهن

12 متری

195 kg

درب کارخانه

6770

18

ذوب آهن

12 متری

225 kg

درب کارخانه

6770

20

ذوب آهن

12 متری

276 kg

درب کارخانه

9100

22

ذوب آهن

12 متری

315 kg

درب کارخانه

8850

24

ذوب آهن

12 متری

369 kg

درب کارخانه

8580

27

ذوب آهن

12 متری

434 kg

درب کارخانه

7780

 

تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

150 kg

بنگاه تهران

94000

16

چین

12 متری

185 kg

بنگاه تهران

117500

18

چین

12 متری

215 kg

بنگاه تهران

138000

20

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

195500

22

چین

12 متری

---- kg

بنگاه تهران

258000


تیرآهن IPE اسپانیا

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

6150

16

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

6350

18

اسپانیا

12 متری

---- kg

بندر امام

6550


تیرآهن IPE لهستان

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

6120

16

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

6370

18

لهستان

12 متری

---- kg

بندر امام

-


تیرآهن IPE چین

نـمره

تولید

طـول

وزن 

انبـار 

قیمت

14

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800

16

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800

18

چین

12 متری

---- kg

بندرعباس

5800


|+| قیمتهای اعلام شده به تومان میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل
قیمت تیرآهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۱   توسط قاسمی  | 

مطالب قدیمی‌تر